Skip to main content

Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde işleyeceğimizi bildiririz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi
Mersis No 0632102177200001
Ticaret Sicil No 229622-5
Vergi Dairesi/No Pendik Vergi Dairesi/6321021772
Telefon 0(216) 606 08 97
Mail info@novartspace.com
Adres Sanayi Mah. Teknopark Bul. Teknopark 4a Blok No: 1/4a İç Kapı No: 410 Pendik/ İstanbul


1) İşlenen Kişisel Verileriniz 

Şirketimiz, aşağıda anılan çeşitli veri kategorileri kapsamında bulunan kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir:

VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ
 1. İşlem Güvenliği 

(www.novartspace.com

uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

 • İnternet Protokol (IP) adresi,
 • Ağ bilgisi,
 • İnternet sitesine erişim ve internet sitesi kullanımı için kullanılan cihaz bilgisi (işletim sistemi, web tarayıcı türü, erişim sırasında proxy sunucu kullanıp kullanmadığınız, bilgisayar kimliğinizi tespit etmek için IP adresinizin son konumu, ziyaret süresi, ziyaret edilen sayfalar ve internet sitemize/aplikasyona sizi yönlendiren URL bağlantı linki vb.),
 • İnternet sitesi/aplikasyon giriş çıkış kayıtlarınız
 • İnternet log bilgisi
 • Benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi
 • Benzersiz aygıt simgeri
 • İnternet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler
 • Gelen giden trafik bilgileri
 1. Pazarlama Bilgileri 

(www.novartspace.com uzantılı internet sitesini ziyaret ettiğinizde)

 • Hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz
 • İzin vermeniz halinde çerezler (internet sitesi ile etkileşim sırasında hakkınızdaki bilgileri toplamak amacıyla çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz. Söz konusu bilgiler; tercihlerinizi, belirli ürünlere ilginizi belirlemede ve belirli içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu analiz etmede bize yardımcı olur.  Bu bilgiler internet sitesinde üyelik oturumu açıp açmadığınıza bakılmaksızın toplanabilir ve kullandığınız cihazdan bağımsız olarak birbiriyle eşleştirilebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çerezlerin nasıl silindiğini öğrenmek için lütfen Novart Çerez Bildirimini okuyunuz.)
 • Kimlik 

(başvuru formunu doldurduğunuzda)

 • Adınız, soyadınız, 
 • İletişim

(başvuru formunu doldurduğunuzda)

 • Elektronik posta adresiniz, 
 • Cep telefonunuz, 

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir:

  • Talep ve soruların yanıtlanması, 
  • İşlemi yapan ve işlemi yaptıranın bilgilerini tespit etmek, 
  • İşlem güvenliğini sağlamak, 
  • Hizmet kalitesini arttırmak, 
  • Müşteri talebini yönetmek,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
  • Sözleşmenin kurulması ve ifası 
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • İnternet sitemizde sorunsuz bir şekilde gezinmenin sağlanması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Novart’ın hizmet politikalarının yürütülmesi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca, Şirketimiz ile sözleşmenin kurulması bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (d) bendi uyarına kişisel verilerinizi alenileştirmiş olmanız ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir. 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Şirket’imiz tarafından Kanun’un 8. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi atfıyla Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; (c) bendi uyarınca, Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla bakımından kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; (ç) bendi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, çalıştığımız hukuk büroları ve avukatlara aktarılabilecektir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 9. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca açık rızanız olması halinde yurtdışına aktarılabilecektir. 

 

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan veya olmayan yöntemlerle ve/veya internet sitemiz ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla teknik ve sair yöntemlerle toplanabilir. 

 

5) Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Novart’a iletmeniz durumunda, Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Şirket’imize başvurmak sureti ile

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “novartspace.com” uzantılı internet sitesindeki Veri Sorumlusu Başvuru Formu’nu doldurarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu “novartspace.com” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.