Skip to main content

Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu 

İşbu Başvuru Formu, veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruların değerlendirebilmesi amacıyla Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi (“Novart”) tarafından oluşturmuştur. 

  • Başvuru Yöntemi 

KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formunu doldurmalı ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte, 

  • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sanayi Mah, Teknopark Blv No:1/4A D:410, 34906 Pendik/İstanbul adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya 
  • Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Sanayi Mah, Teknopark Blv No:1/4A D:410, 34906 Pendik/İstanbul adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya 
  • Formu, novart@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile iletmeli veya  
  • info@novartspace.com e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndermelisiniz. 


  • Veri Sahibine İlişkin Bilgiler 

Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlayınız. Bu bilgilerin, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda yer alması gerekmektedir. 

Ad ve Soyad :
T.C. Kimlik Numarası :
Yabancılar için Pasaport/Kimlik Numarası :
Yabancılar için Uyruk :
Adres :
Telefon Numarası (varsa) :
Adres (varsa) :

 

Lütfen Novart ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Novart ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız. ,

Müşteri Potansiyel Müşteri
Çalışan İş Başvurusunda Bulunan
Tedarikçi/İş Ortağı/Alt Yüklenici Ziyaretçi
Ortak  Diğer (……………….)

  • Veri Sahibi Talepleri 

Kişisel verilere ilişkin taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretleyerek belirtiniz. 

 

Kişisel verilerimin Novart tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.    İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 
Novart tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.    Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 
Novart tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların Novart tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.    Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz. 
Novart tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda Novart tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.   
Novart tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.    Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.  
Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.    
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.    İşlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz. 
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.    
Novart tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.    Otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz. 
Kişisel verilerimin KVKK’na aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.    Kişisel verilerinizin neden KVKK’na aykırı olarak işlendiği düşündüğünüzü ve KVKK’na aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. 

 

Yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda yer alan alanda belirtiniz.

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  • Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi 

Novart, talebinizi, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik cevaplar yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir: 

 

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum. 

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. 

Novart, talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

 

Veri Sahibinin Adı Soyadı: 

Başvuru Tarihi: 

İmza: