Skip to main content

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde işleyeceğimizi bildiririz.

 

 • Veri Sorumlusunun Kimliği 
Novart Uzay Teknolojileri Anonim Şirketi
Mersis No 0632102177200001
Ticaret Sicil No 229622-5
Vergi Dairesi/No Pendik Vergi Dairesi/6321021772
Telefon 0(216) 606 08 97
Mail info@novartspace.com
Adres Sanayi Mah. Teknopark Bul. Teknopark 4a Blok No: 1/4a İç Kapı No: 410 Pendik/ İstanbul

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları


 • Hukuka Uygunluk Sebepleri Kapsamında İşlenecek Kişisel Verileriniz

Şirketimiz, “novartspace.com” uzantılı internet sitemiz üzerinden yaptığınız iş başvurusu kapsamında kişisel verilerinizden adınız-soyadınız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz, mezun olduğunuz üniversite, bölüm bilginiz ve mezuniyet tarihiniz ile notunuz, iş deneyimleriniz, eğitim ve sertifika bilgilerinizi, iş başvurunuzun değerlendirilmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçleri ile aday başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nun 5/2 (c) hükmüne istinaden Şirketimiz ile iş ilişkisinin kurulması ve KVKK’nun 5/2 (d) hükmüne istinaden tarafınızca alenileştirilmiş olması sebebiyle işleyecektir. 

 

 • Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Kişisel Verileriniz
 • İşbu Çalışan Aydınlatma Metni’nin II-a başlığında sayılan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5/1 hükmü uyarınca alınacak açık rızanıza istinaden başvurduğunuz pozisyon için uygun olmamanız halinde ileride açılabilecek yeni pozisyonlar için saklanması amaçlarıyla işlemektedir.
 • Şirket tarafından zorunlu olarak talep edilmemekle birlikte, özgeçmişinizi paylaşmanız ve özgeçmişinizde bulunması halinde kişisel verilerinizden sağlık bilgileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyeliğinize ilişkin bilgileriniz KVKK’nın 6/2 hükmü uyarınca açık rızanıza istinaden toplanacaktır.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması


 • Yurtiçi Aktarım: İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle (i) talep edilmesi halinde yetkili adli ve idari kamu kurum ve kuruluşlarına, mahkemelere ve (ii) ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuk danışmanlığı, mali müşavir ve mahkemelere aktarılacaktır

 

 1. Yurtdışı Aktarım: Şirketimiz sunucuları yurtdışında olan Office 365 ve onedrive üzerinden çalışmaktadır. Bu sebeple iş başvurusunuz sırasında paylaştığınız kişisel veriler, Şirketimiz ile elektronik posta üzerinden yapacağınız iletişiminiz, elektronik posta adresiniz, elektronik posta içeriğiniz ve ekleri, KVKK’nun madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak Microsoft’un yurtdışı sunucularında saklanacaktır.

 

 • Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize yaptığınız iş başvurusu sırasında sizlerden yazılı ve elektronik ortam yoluyla, “novartspace.com” uzantılı internet sitesi aracılığıyla toplanmakta ve 5/2 maddesinin (c), (d) ve (f) bentleri uyarınca sayılan; bir sözleşmenin kurulması doğrudan doğruya ilgili olması, bizzat sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması, şirketimizin meşru menfaati uyarınca hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Şirket tarafından zorunlu olarak talep edilmemekle birlikte, özgeçmişinizi paylaşmanız ve özgeçmişinizde bulunması halinde kişisel verilerinizden sağlık bilgileriniz, dernek, vakıf ve sendika üyeliğinize ilişkin bilgileriniz KVKK’nın 6/2 hükmü uyarınca açık rızanıza istinaden toplanacaktır.

Şirketimiz sunucuları yurtdışında olan Office 365 ve onedrive üzerinden çalışmaktadır. Bu sebeple Şirketimiz ile elektronik posta üzerinden yapacağınız iletişiminiz, elektronik posta adresiniz, elektronik posta içeriğiniz ve ekleri, KVKK’nun madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak Microsoft’un yurtdışı sunucularında saklanacaktır.

 • KVKK Madde 11 Hükmü Uyarınca Haklarınız

KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar hususundaki talepleriniz için “novartspace.com” uzantılı internet sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla Veri Sahibi Başvuru Formu’nu talep edebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurulabilir ve elektronik ortamda gönderme imkânı da dahil olmak üzere ilgili formda belirtilen kanallar vasıtasıyla Şirkete iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK Madde 11 hükmü uyarınca yapılacak başvurular ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir ve niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir. KVKK Madde 11 hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.